Tuy?n sinh

Thông báo - K? ho?ch TS Quy ch? - Quy ??nh

?ào t?o

Thông báo - K? ho?ch ?T Quy ??nh ?ào t?o Ch??ng trình ?ào t?o

Quy?t ??nh v? vi?c m? ngành ?ào t?o Ngôn ng? Anh trình ?? ??i h?c c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p
17/04/2019 746
C?n c? Quy?t ??nh s? 7586/Q?-BCT ngày 25 tháng 08 n?m 2014 c?a B? tr??ng B? Công th??ng v? vi?c quy ??nh ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n và c? c?u t? ch?c c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p; C?n c? Quy?t ??nh s? 618/Q?-TTg ngày 08/05/2017/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t ?? án thí ?i?m ??i m?i c? ch? ho?t ??ng c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p;

Quy ??nh liên h? v?i phòng ?ào t?o 03/01/2018 1141

Quy ??nh v? vi?c t? ch?c thi k?t thúc h?c ph?n 26/12/2017 1364 北京赛车PK10平台网址

Quy ??nh làm lu?n v?n t?t nghi?p 26/12/2017 1708 北京赛车PK10平台网址

Quy ??nh sinh viên ??i h?c ???c làm ?? án, lu?n v?n t?t nghi?p 26/12/2017 906 北京赛车PK10平台网址

Quy ??nh ?ánh giá ?i?m h?c ph?n. 26/12/2017 1893 北京赛车PK10平台网址

Công tác sinh viên

Thông báo - K? ho?ch SV Quy ??nh CTSV Thông tin vi?c làm

NCKH & HTQT

T?p chí KHCN Nghiên c?u khoa h?c H?p tác qu?c t?

Công tác chung

Ki?m ??nh TT - ?BCL Ho?t ??ng khoa chuyên môn

CÔNG TÁC ??NG - ?OÀN TH?

Công tác ??ng ?oàn TN - H?i SV Công ?oàn H?i c?u chi?n binh H?i Khuy?n h?c

Ho?t ??ng phong trào

Danh sách T?, ??i, Nhóm, CLB sinh viên Ho?t ??ng phong trào sinh viên